23 Haziran 2013 Pazar

Berat kandili,Dualarda,Namazlarda buluşalım.


Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz.

- Hz Muhammed (S.a.v)
Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kur'ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfûz'a bu gece indi. Allahu Teâlâ, ezelde hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdîr etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir. Rahmet kapılarının açılıp, duâların kabul olacağı dört geceden biridir.

Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, doğup öleceklerine, ecellerine ve hacıların adetlerine dair Allah tarafından meleklere malumat verileceği beyan olunmaktadır. (1)

Beraet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Sahih hadîslerin beyanına göre: Şaban ayının on beşinci gecesi tövbe eden mü'minler, Allah'ın af ve mağfireti ile günahlarından ve dolayısıyla Cehennem'den Berat edecekler, kurtulacaklardır.

Şaban'ın ortasındaki geceye Berat isminin dışında; mâ'nen verimli, feyizli, bereketli ve kutsi bir gece olduğu için Mübarek Gece; iyi değerlendirildiği takdirde günahlardan arınma ve suçlardan temize çıkma imkânı taraf-ı İlâhî'den verildiği için ‘Sâk (Berat, Ferman, Kurtuluş Belgesi) Gecesi’; lütuf ve ihsanı aşkın, af ve merhameti engin olan Allah'ın ikram ve iltifatlarına erişildiği için de ‘Rahmet Gecesi’ de denilmiştir. (3)

Berat gecesinin hayırları ve hususiyeti hakkında sahih hadîs-i şerîflerden bir-ikisi şöyledir: "Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci gecesinde -rahmetiyle- dünya semasına iner, orada tecelli eder ve Kelb Kabîlesi'nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda günahkârı affeder." (4)

Başka bir rivayete göre de Hz. Peygamber: "Şaban'ın ortasındaki geceyi ibadetle ihya ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah Tealâ o akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!' der." buyurmuştur. (5) Bir diğer hadiste ise, Berat Kandili’nde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir. (6)

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe-i Muazzama yönüne çevrilmesinin Hicret'in ikinci yılında Berat Gecesi’nde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bazı müfessirler, "Biz Onu (Kur'ân'ı) kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki, her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir." (7) âyetinde belirtilen gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir.

İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre ise ayette kastedilen gece Kadir Gecesi’dir. Çünkü diğer âyetlerde Kur'ân'ın Ramazan ayında (8) ve Kadir Gecesi’nde (9) indiği açıkça bildirilmektedir. Bu takdirde Kur'ân'ın tamamının Berat gecesi Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesin’de de görevli kâtipler tarafından istinsah edilip, âyetlerin Cebrail tarafından Efendimiz (sas)'e peyderpey indirilmeye başlandığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır ki bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir. (10)

Bazı âlimlere göre; Berat Gecesi, emirlerin Levh-i Mahfuz'dan istinsahına başlanır, kâtip melekler bu geceden, gelecek seneye rastlayan aynı geceye kadar olacak olan olayları yazar ve bu işler, Kadir Gecesi bitirilir. Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)'e; harpler, zelzeleler, saikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)'e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün görevlisi ve yine büyük melek olan İsrafil (as)'e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)'e teslim olunur. (11)

Resûlullah (sas): "Allah Tealâ tüm şeyleri Berat Gecesi’nde takdir eder. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder." buyurmuştur. Berat gecesinde eceller ve rızıklar; Kadir Gecesi’nde ise hayır, bereket ve selametle alâkalı işler takdir edilir. Kadir Gecesi’nde sayesinde dinin güç-kuvvet bulduğu şeylerin takdir edildiği; Berat Gecesi’nde ise o yıl ölecek olanların isimlerinin kaydedilip ölüm meleğinin teslim edildiği de söylenmiştir. (12)

İslâm Alimlerine göre Berat Gecesi’nin için de beş özellik bulunmaktadır:

1- Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.
2- Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kur'ân'ların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.
3- İlâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.
4- Mağfiret (bağışlanma) gecesidir.
5- Resul-i Ekrem'e şefaat hakkının tamamı (şefaat-ı taamme) bu gece verilmiştir. (13)


Bazı hadis-i Şerifler de ise bu gece her tarafı kaplayan rahmet ve mağfiretten ve ayrıca aşağıdaki kimselerin tövbe etmezlerse affedilmeyecekleri ve Allah’ın rahmet ve sonsuz şefkatinden mahrum bırakılacakları haber verilmektedir.

1- Allah'a ortak koşanlar.
2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.
3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.
4- Akraba bağını koparanlar.
5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.
6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.
7- Devamlı içki içenler. (14)

Şayet, bu kimseler Allah’a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.

De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (15)

Hz. Resulullah bu geceyi nasıl ihya etmiştir?

Hz. Peygamber'in Şaban ayına ve özellikle bu ayın içindeki Berat Gecesi’ne ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan çoğu âlimler; bu geceyi namaz kılarak, Kur'ân okuyarak ve dua ederek geçirmenin çok büyük sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.

Hz. Aişe (ra) şöyle anlatmıştır: “Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz Şaban ayının on beşinci gecesi olan Beraat Gecesi’nde:
- Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir? buyurdu. Ben de:
- Allah ve Resûlü en iyi bilir... dedim. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:
- Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Allah-u Teâla'ya arz olunur. Bu gece Allah'ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır. (Bu gece rızıklar dağıtılır, bir sene içinde öleceklerin listesi Azrail'e verilir). buyurdu. Ve:
- Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin? dedi. Ben:
- Evet, buyurun, dedim.

Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek'ata kalktı. Birinci rek'attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı. Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım." (16)

Berat gecesi bu kadar kıymetli ve böyle fırsatı bol bir geceyken, şimdi soralım kendimize, ibadet ve hizmetlerde gaflet ve gevşekliğe pek hevesli olan nefsimizi bir hesaba çekelim. Mesela şöyle diyelim:

Ey Nefsim! Allah-u Zülcelal kullarını affetmek için bak Berat Gecesi’ni bir fırsat olarak vermiştir. Alemlerin Efendisi olmasına rağmen ve Allah-u Zülcelal’in kendisini günahlardan koruduğu halde, Peygamber Efendimiz bu gecede sabaha kadar ibadet ve taat etmiştir.

Ey Nefsim! Sen kendi halini bir düşün... Bu kadar hata ve günahın içerisinde ve bu kadar acizliğinle senin bu gecelere ve bu gibi fırsatlara daha çok ihtiyacın yok mu?

Bu gecede affedilen kulların arasına girmek ve Allah-u Zülcelal'in rızasını kazanmak istemez misin? Eğer istiyorsan, bu geceyi değerlendir, Allah-u Zülcelal'e yönel, affedilmen için gözyaşı dök, yalvar. Bilmiş ol ki kurtuluşun ancak Allah'ın yolundadır. (17)

Berat Kandili namazı:

Berat Kandili gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Her rekatta fatihadan sonra 10 ihlas okunur.

Her kim o gecede 30 ihlas okuyarak 12 rekat namaz kılarsa cennetteki yerini görmeden ölmez.

14 rekat namaz kılar, namazdan sonra 14 fatiha, 14 felak, 14 nas sürelerini okursa ve 1 kerede tövbe süresinin sonunu (legad caeküm…) kendine 20 makbul Hac, 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Ve yine o gece oruca niyet edilir.

Her kim 1 fatiha, 10 ihlasla 12 rekat namaz kılarsa günahları affedilir, ömrü bereketlenir.

Berat gecesi 2 gözün birine 3 kere, diğerine 2 kere sürme çekmek göz rahatsızlığından korur.
kaynak:http://gundem.bugun.com.tr/berat-kandilinde-affedilmeyecek

Hayırlı kandiller...


43 yorum:

 1. Senin de kandilin hayırlı olsun kızım, nice kandillere nasip etsin Allah, namaz huzur verir, güzeldir, dua da öyle...
  sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin Annem, evet annem gerçekten namaz insana çok huzur veriyor. Sevgilerimle öptüm.

   Sil
 2. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

  YanıtlaSil
 3. ne güzel bir paylaşım, Allah razı olsun...

  YanıtlaSil
 4. kuğuçemm..!
  hayırlı kandiller dilerim kardeşim..
  muhabbetle..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağol canım, güzel günler dilerim öpüyorum.

   Sil
 5. Siyahkuğum senin de Berat kandilin hayırlara vesile olsun. Duların kabul olsun. Beratin olsun, kitabını sağından alanlardan ol canım. Öpüyorum, sevgilerimle,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağol canım benim, Amin hepimizin duaları kabul olsun İnşAllah, öpüyorum. sevgilerimle.

   Sil
 6. Canım,
  hayırlı kandiller.
  Sevgiyle kal.

  YanıtlaSil
 7. HOŞ GELDİN SEVGİLİ KUĞUM BEREKETİNLE MUHABBETİNLE GELDİN ÖNÜMÜZÜ AYDINLATACAK BİLGİLERLE GELDİN SEFALAR BULASIN CANIM SENİ ÇOK ÇOK ÖZLEDİK BÜYÜK GEÇMİŞLER OLSUN ANMAYALIMKİ GİTTİ GELMESİN SEVGİLERİMLE

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım hoşbuldum,Canım çok şükür geçti İnşAllah .
   Bende çok özledim canım. öpüyorum.

   Sil
 8. Bu güzel paylaşımın gönüllerimi,zi ihya etti kuğucuğum.Allah da seniihya eylesin. Allah razı ,kandilin kutlu olsun.

  YanıtlaSil
 9. hayırlı kandiller canım,
  dualarda buluşmak ümidi ile..

  YanıtlaSil
 10. BERAT➷┊➷KANDİLİNİZ➷┊➷MÜBAREK ➷┃➷OLSUN➷┃HAYIRLI PAZARLAR ➷┃ ➷┃ ➷┃
  ░░░░░░░(¯`´¯)Hakkı Sevenlerden
  ░░░░░░(¯`´¯)Hidayete erenlerden
  ░░░░░(¯`´¯)Resulu görenlerden
  ░░░░(¯`´¯)Cennete girenlerden
  ░░░(¯`´¯)Günahları affedilenlerden
  ░░(¯`´¯)Olmanız dileğiyle.inşaALLAH
  ░(¯`´¯)RABB'İM SİZLERDEN RAZI OLSUN
  ░(¯`´¯)HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN
  ░(¯`*•..ڪےevgilerimle..•*´¯)
  °⊱• ▐▀▌▐ ░▌░▐▀▌▐░▌ °⊱• °⊱•
  °⊱• ▐▀▌▐▄▐▄ ▐▀▌▐▀▌C.C Kalbinizden Gelen
  ┊Bütün┊ Dualarınızı┊ Kabul┊Ve┊Makbul┊Etsin┊inşaALLAH
  ┊ ➷┊ ┃【 AMİN 】 ┃ __________

  YanıtlaSil
 11. hoş geldin canım,özlettin kendini.
  hayırlı kandiller,dua ile...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hoşbulduk canım , özlettiğim kadar özledimde:)
   Hayırlı kandiller sevgilerimle.

   Sil
 12. sen donmussuuun kugum ne mutlu iyilesmissin artik :)))
  inan çok sevindim, yuce rabbim bir daha boyle dert vermez insallah canim, ayrica bu guzel ve faydali bilgiler için çok tesekurler, kandilin mubarek olsun diyor kocaman opuyorum seni :))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Döndümmm canımmmm Amin canım Öpüyorummm.

   Sil
 13. Merhabalar SiyahKuğu.

  Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığındığımız ve gönüllerimizi tövbe ile arındırdığımız Berat Kandilinizi kutlar; ülkemizin ve milletimizin hayrına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

  Selam ve dualarımla birlikte en Güzel'e emanet olun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağolun hocam bu güzel dilekleriniz için teşekkür ederim selam ve dua ile.

   Sil
 14. Hayırlı kandiller olsun inşallah..

  YanıtlaSil
 15. Güzel paylaşım için teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben teşekkür ederim canım okuyup beğendiğin , beğenini dile getirdiğin iiiçiin.

   Sil
 16. CANIM ALLAH RAZI OLSUN BU GÜZEL POST İÇİN
  DUALARDA BULUŞTUK İNŞALLAH
  ALLAHA EMANET OL

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen sağol canım buluştuk inşAllah
   öpüyorum.

   Sil
 17. Ah Siyah kuğum yazını şimdi okudum desene ikimizde aynı kaynağın yazısını paylaşmışız. Kandilin mübarek olsun kuzum. Duaların kabul olmuştur inşallah. Sevgilerimle..ss

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Olsun canım ne farkeder kalbimiz birmiş ikimizde aynı yazıdan etkilenmişiz çok duygulandırıcı. sevgilerimle öpüyorum.

   Sil
 18. Kugum donmene sevindim..umarim hersey normale donmustur artik, iyisindir?
  Dualarindan benide eksik etme:)) sayenizde kandil oldugunu ogreniyoruz..gariptir burada araplar var yada baska ulke muslumanlari olan ama onlarda bu kandil olayi yok?? Bir sormam lazim..sevgiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım benim şükür geldim şimdilik iyiyim bir kaç ilaç dışında herşey yolunda, sinir kökleri biraz zedelenmiş.
   Canım heryerde kutlanır. canım önceleri namaz kılmıyordum ve ezan seslerini bu kadar çok duymuyordum hatta bazen bu gün galiba okunmadı diye düşündüğüm olurdu ne zaman namaz kılmaya başladım sabah namazını bile duyar oldum , insanın namazda gözü olmayınca ezanda kulağı olmuyormuş. kendi adıma bunu anladım. sende yabancı bir ülkedesin bu sohbetler sık sık olmuyorsa bilmemen gayet doğal. merak etme buradan oraya yetişiriz:))) gülümm kocamannn öpüyorummm.

   Sil
 19. Epeydir yoktunuz. Geç de olsa kandiliniz mübarek olsun... dostlukla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şükür geldim:) teşekkür ederim bende sizin ve eşinizin geçmiş kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşAllah.

   Sil
 20. Çok güzel bir paylaşım :)Kandilin mübarek olsun.Allah dualarımızı kabul etsin inşallah.Blogunu takibe aldım canım bana da beklerim.İstanbuldaki farklı mekan ve lezzetlerle ilgili paylaşım yapıyorum.Sevgiler.

  YanıtlaSil
 21. Biraz geç oldu ama hayırlı kandiller canım :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağol canım ,Geç olsun yok zararı daha iyi kandili unutmamış oluruz:)

   Sil